siječanj 01, 2024

Dioničko društvo: Pravni okvir i temeljne odredbe

Dioničko društvo predstavlja jedan od ključnih oblika trgovačkih društava, koji se odlikuje specifičnostima u pogledu osnivanja, upravljanja, financijske strukture i odgovornosti. U nastavku su razrađene ključne teme vezane uz dionička društva temeljene na Zakonu o trgovačkim društvima.

1. Osnivanje dioničkog društva

Osnivanje dioničkog društva započinje usvajanjem i potpisivanjem statuta te izjavom osnivača o osnivanju društva. Osnivači preuzimaju dionice izjavom kod javnog bilježnika, a društvo se smatra osnovanim kada se upiše u sudski registar. Sukcesivno osnivanje omogućuje osnivačima da nakon usvajanja statuta i preuzimanja dijela dionica upute javni poziv za upis preostalih dionica​​​​.

2. Dionice

Dionice predstavljaju udjele vlasništva u dioničkom društvu i mogu biti redovne ili povlaštene. Redovne dionice daju imatelju pravo glasa na glavnoj skupštini, pravo na dio dobiti (dividendu) i pravo na dio likvidacijske mase. Povlaštene dionice, s druge strane, pružaju neka posebna prava kao što je pravo na fiksnu dividendu​​.

3. Organi dioničkog društva

Organi dioničkog društva uključuju upravu, nadzorni odbor i glavnu skupštinu. Uprava može biti jednočlana ili višečlana, ovisno o statutu društva. Nadzorni odbor ima dužnost nadgledanja rada uprave, dok glavna skupština predstavlja skup dioničara i ima ulogu donošenja ključnih odluka u društvu​​​​.

4. Povećanje temeljnog kapitala

Temeljni kapital dioničkog društva može se povećati izdavanjem novih dionica. Ovo povećanje mora biti utemeljeno na zadnjim financijskim izvješćima i dozvoljeno je samo ako su raspoložive rezerve dostatne za pokrivanje iznosa novih dionica​​​​.

5. Smanjenje temeljnog kapitala

Smanjenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica. Ako smanjenje rezultira nominalnim iznosom dionice ispod minimalno dopuštenog, provodi se spajanje dionica. Smanjenje temeljnog kapitala mora biti precizno definirano u odluci o smanjenju​​​​.

6. Ništetnost i pobojnost odluka glavne skupštine

Odluke glavne skupštine mogu biti ništete ili pobojne iz razloga kao što su neusklađenost sa zakonom, statutom ili teža povreda postupka donošenja odluka. Ništetnost odluka o financijskim izvješćima može utjecati na ništetnost odluka o upotrebi dobiti. Nakon upisa odluke glavne skupštine u sudski registar, mogućnost pobijanja je ograničena.

7. Prestanak dioničkog društva

Uobičajeno je da dioničko društvo može prestati likvidacijom, stečajem ili spajanjem/pripajanjem s drugim društvom.

Dionička društva odražavaju složenu strukturu korporativnog upravljanja i financijske organizacije, omogućujući privlačenje kapitala i raspodjelu rizika među većim brojem investitora. Precizno razumijevanje njihove zakonske osnove omogućuje efikasno upravljanje i usklađenost s regulatornim okvirom.

Ako trebate pravni savjet, pravnu konzultaciju, odvjetnika, pravnika ili odvjetnički ured u Hrvatskoj, slobodno se obratite na:

info@odvjetnik-bistrovic.hr

Želite zakazati sastanak?