veljača 02, 2024

Kako brzo i jednostavno zatvoriti društvo s minimalnim troškovima

Redovit postupak zatvaranje firme je likvidacija, a koji postupak je prilično složen i dugotrajan, te često stvara frustracije poduzetnicima zbog gomile dokumenata koju je potrebno prikupiti.Alternativa tome je tzv. prestanak društva po skraćenom postupku, a koji postupaj je uveden u Zakona o trgovačkim društvima kako bi se poduzetnicima olakšalo zatvaranje poslovanja i postupak brisanja firme iz sudskog registra.

Prestanak društva po skraćenom postupku

Prestanak društva po skraćenom postupku reguliran je člankom 472.a Zakona o trgovačkim društvima, koji propisuje sljedeće:

Društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi njegovi članovi suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva. U odluci o prestanku, osim izričitog navoda da društvo prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije, moraju se navesti sljedeći podaci: tvrtka, sjedište, osobni identifikacijski broj i matični broj subjekta društva koje prestaje, ukupni broj članova društva, uz navođenje imena i prezimena, prebivališta.

Svi članovi društva dužni su dati i izjavu:

  • da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika,
  • da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te
  • da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.

Društvo mora bez odgađanja objaviti na internetskoj stranici sudskog registra i u glasilu društva, ako ga ono ima, odluku o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije i izjavu da nema dugovanja.

Prijava prestanka društva

Prestanak društva zbog odluke članova o prestanku po skraćenom postupku bez likvidacije mora se bez odgađanja prijaviti registarskom sudu radi upisa u sudski registar. Ako su ispunjene pretpostavke za upis, registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije.

Pravo na prigovor

Protiv rješenja o prestanku društva po skraćenom postupku prigovor mogu izjaviti članovi društva, vjerovnici društva ili državna tijela u roku od 30 dana od dana njegove objave. O prigovoru odlučuje registarski sud koji je donio rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku. Ako sud utvrdi da je prigovor osnovan ili da postoji mogućnost da se oštete vjerovnici ili članovi društva, ukinut će rješenje o prestanku društva bez likvidacije i o tome obavijestiti društvo, koje mora nastaviti postupak likvidacije.

Brisanje društva iz registra

Ako protiv rješenja o prestanku društva bez likvidacije nije podnesen prigovor ili sud odbaci ili odbije podneseni prigovor, registarski sud će donijeti rješenje o brisanju društva iz sudskog registra i objaviti ga na internetskoj stranici sudskog registra.

Odgovornost članova društva

Nakon brisanja društva iz sudskog registra za obveze društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom. Vjerovnici mogu tražbine koje su imali prema društvu ostvariti prema članovima društva u roku od dvije godine od dana objave brisanja društva iz sudskog registra. Član društva koji vjerovniku podmiri tražbinu ima pravo zahtijevati od svakog člana da mu naknadi dio koji na njega otpada. Nije li drukčije ugovoreno, dio koji otpada na pojedinog člana društva određuje se razmjerno sudjelovanju njegova poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva.

Čuvanje poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije

Poslovne knjige i dokumentaciju društva članovi su dužni čuvati u rokovima određenim posebnim propisima ili povjeriti na čuvanje osobi koja pruža usluge pohrane poslovne dokumentacije u skladu s pravilima kojima se uređuje postupanje s arhivskim gradivom i arhivama. Poslovne knjige i dokumentaciju može se pohraniti i u elektroničkom obliku. U sudski registar upisat će se kod koga su i gdje pohranjene poslovne knjige i dokumentacija društva. Naknada za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva podmiruje se na teret društva prije njegova brisanja, a ne može prelaziti opravdane troškove digitalizacije poslovnih knjiga i dokumentacije društva, izrade njihova popisa te njihova sigurnog čuvanja i zaštite u elektroničkom obliku.

Sud će dioničarima i vjerovnicima društva, a i drugim osobama koje učine vjerojatnim da za to imaju opravdani interes, odobriti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju iz prethodnoga stavka ovoga članka. Za uvid u pohranjene poslovne knjige i dokumentaciju društva te izradu njihovih preslika plaća se naknada koja ne može biti viša od naknade koja se plaća za uvid i izradu preslika arhivske građe pohranjene u Hrvatskom državnom arhivu.

Podnošenje financijskih izvješća na FINA-u

Direktor prestalog društva mora na FINA-u predati godišnje financijsko izvješće do 30.4. tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je prestalo poslovati, ili zajedno s godišnjim financijskim izvješćem za javnu objavu koje se treba predati u roku 6 mjeseci od prestanka poslovanja. Društvo u trenutku prestanka ne smije imati imovinu, što znači da sva imovina mora biti prodana, te isto mora biti usklađeno u poslovnim knjigama.

Prednosti prestanka društva po skraćenom postupku za poduzetnike uključuju:

  • Brzina i učinkovitost: Skraćeni postupak omogućuje brži prestanak društva bez prolaska kroz dugotrajnu i složenu proceduru likvidacije.
  • Manji troškovi: Budući da se izbjegava proces likvidacije, troškovi povezani s prestankom društva su znatno niži.
  • Jednostavnost: Postupak je jednostavniji jer zahtijeva manje proceduralnih koraka i manje birokracije.
  • Izravna odluka članova: Prestanak društva ovisi isključivo o suglasnosti svih članova, što pojednostavljuje donošenje odluka unutar društva.

Ovaj postupak je posebno pogodan za društva koja mogu postići jednoglasni dogovor među članovima i koja žele na brz i efikasan način okončati svoje poslovanje bez dodatnih obveza koje proizlaze iz procesa likvidacije.

Za pravno savjetovanje o postupku i mogućnostima prestanka društva možete nam se obratiti na:

info@odvjetnik-bistrovic.hr

Želite zakazati sastanak?