siječanj 01, 2024

Pripajanja, spajanja i podjela trgovačkih društava

U složenom svijetu korporativnog prava, procesi poput pripajanja, spajanja i podjele društava čine temeljne postupke restrukturiranja poslovanja. Razumijevanje ovih procesa, reguliranih Zakonom o trgovačkim društvima, ključno je za pravilno restrukturiranje poslovnog subjekta. U ovom članku sažeto ćemo izložiti ove statusne promjene, naglašavajući njihove karakteristike i pravne posljedice.

1. Pripajanje dioničkih društava

Pripajanje predstavlja proces u kojem jedno ili više društava (pripojena društva) prenose svoju cjelokupnu imovinu na drugo društvo (društvo preuzimatelj) u zamjenu za dionice tog društva. Ključne značajke ovog procesa su:

Postupak pripajanja: Ključni dokument za pripajanje je ugovor o pripajanju koji je valjan tek kad ga odobre glavne skupštine svih uključenih društava, i to s većinom od ¾ temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Svako društvo mora biti upisano u sudski registar najmanje dvije godine prije pripajanja. Tijekom postupka je potrebno izraditi izvješće o pripajanju, provesti reviziju pripajanja, te provjeru pripajanja od strane nadzornog odbora.

Pravne posljedice: Pravni učinci pripajanja nastaju tek upisom pripajanja u sudski registar. Nakon upisa u sudski registar, društvo preuzimatelj postaje sveopći pravni sljednik pripojenih društava, preuzimajući sve njihove obveze i prava.

Zaštita prava vjerovnika: Vjerovnici pripojenih društava, koji ne mogu tražiti podmirenje tražbina, imaju pravo tražiti primjereno osiguranje svojih tražbina u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja.

2. Spajanje dioničkih društava

Spajanje je proces formiranja novog društva kroz ujedinjenje dvaju ili više prethodnih društava, i to na način da na novo društvo prelazi cijela imovina svakoga od društava koje se spajaju, u zamjenu za udjele u novome društvu. Ovaj proces karakterizira:

Formiranje novog društva: Osniva se novo društvo koje stječe imovinu i obveze društava koja se spajaju.

Uvjeti za spajanje: Spajanje se može provesti samo ako su društva koja se spajaju bila registrirana najmanje dvije godine. Pravni postupak za spajanje je sličan pravnom postupku za pripajanje, uz odgovarajuće izmjene dokumenata.

Pravne posljedice: Novoformirano društvo preuzima sve obveze i imovinu društava koja se spajaju. Dioničari (članovi) društava koja se spajaju postaju dioničari (članovi) novog društva.

3. Podjela društava

Podjela društva može se obaviti kao podjela s osnivanjem novih društava ili kao podjela s preuzimanjem dijela imovine na postojeća društva. Podjela se može provesti tzv. razdvajanjem ili odvajanjem.

Razdvajanje se provodi istodobnim prijenosom svih dijelova imovine društva koje se dijeli, uz njegov prestanak bez provođenja likvidacije, na dva ili više novih društava koja se osnivaju radi provođenja razdvajanja (razdvajanje s osnivanjem) ili na dva ili više društava koja već postoje (razdvajanje s preuzimanjem). Odvajanje se provodi prijenosom jednog ili više dijelova imovine društva koje se dijeli, a da to društvo ne prestaje, na jedno ili više novih društava koja se osnivaju radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem) ili na jedno ili više društava koja već postoje (odvajanje s preuzimanjem).

Osnovne ključne točke ovih procesa su:

Plan podjele: Zahtijeva se detaljan plan zakonom propisnog sadržaja koji mora biti odobren od strane skupština društava uključenih u podjelu. Uz plan podjele, uprava društva dužna je izraditi detaljno izvješće o podjeli, a plan podjele naknadno mora biti provjeren od strane revizora. Ključni dokument za podjelu društva je Odluka o podjeli koji donosi glavna skupština dioničkog društva kvalificiranom većinom.

Pravne posljedice: Podjelom društva, dio imovine i obveza prenosi se na novoformirana ili postojeća društva, s time da kod razdvajanja dolazi do prestanka društva koje se dijeli, dok kod odvajanja društva koja su se podijelila nastavljaju postojati kao zasebna društva.

Zaštita prava vjerovnika: Prava vjerovnika moraju biti zaštićena, te oni imaju pravo zahtijevati osiguranje svojih tražbina u roku od 6 mjeseci računajući od objave upisa podjele u sudski registar. Pravo na osiguranje nemaju oni vjerovnici društva koje se dijeli čije su tražbine osigurane u cijelosti razlučnim pravima kao ni oni koji imaju pravo prvenstvenog namirenja u stečaju.

Svaki od gore opisanih postupaka ima svoje specifičnosti i zahtijeva detaljno razumijevanje pravnih procedura i posljedica. Upravljanje ovim procesima zahtijeva stručnost i preciznost kako bi se osiguralo da su sva prava i obveze pravilno adresirane i zaštićene. Ovaj tekst je objavljen kao grubo pojednostavljenje složenih pravnih postupaka, a sve u svrhu lakšeg razumijevanja osnovnih pojmova i pravnih koncepata.

Zaključno, pripajanje, spajanje i podjela trgovačkih društava složeni su procesi koji zahtijevaju duboko razumijevanje korporativnog prava. U slučaju potrebe za stručnim pravnim savjetom ili pomoći u ovim procesima, slobodno se obratite na:

info@odvjetnik-bistrovic.hr

Želite zakazati sastanak?