Članstvo u Europskoj uniji znatno je olakšalo državama članicama provođenje postupka ovrhe u slučaju prekograničnih potraživanja, tj. ukoliko jedna osoba npr. iz  Slovenije želi prisilno naplatiti svoju tražbinu prema dužniku koji se nalazi u Hrvatskoj. Taj pojednostavljeni postupak naplate omogućilo je uvođenje Europskog naloga za izvršenje. Europski nalog za izvršenje je isprava putem koje se provodi postupak ovrhe za nesporne prekogranične tražbine. Ovime ćemo u nekoliko koraka objasniti kako strana fizička ili pravna osoba može putem europskog naloga za izvršenje provesti ovrhu nad ovršenikom u Republici Hrvatskoj.

1. Općenito

Europski nalog za izvršenje je potvrda koja je izdana za npr. presudu, sudsku nagodbu ili javnu ispravu te koja omogućava da ta presuda, nagodba ili javna isprava slobodno cirkuliraju Europskom unijom. Europski nalog za izvršenje omogućuje da strana odluka bude izvršena u nekoj drugoj državi članici.

Ta potvrda, odnosno ovjera strane presude kao europskog naloga za izvršenje izdaje se na standardnom obrascu, koji je objavljen na službenim stranicama Europske unije, a izdaje ga sud u državi članici iz koje odluka potječe. Prednost primjene europskog naloga za izvršenje je u tome da jednom kada je strana odluka potvrđena kao europski nalog za izvršenje, nisu potrebne nikakve druge formalnosti za provedbu te odluke, odnosno nije potrebno pribavljati potvrdu o izvršnosti strane odluke.

2. Provedba europskog naloga za izvršenje

Europski nalog za izvršenje dostavit će se izvršnom tijelu u državi članici u kojoj ga je potrebno provesti, tj. u kojoj dužnik živi ili gdje se nalazi njegova imovina. U Republici Hrvatskoj provedbu ovrhe na novčanim sredstvima vrši Financijska agencija (FINA) na temelju podnesenih osnova za plaćanje. Dakle, ovrhovoditelj će dostaviti Europski nalog za izvršenje FINA, kao osnovu za plaćanje, da bi FINA na temelju toga blokirala račune ovršenika.

Koraci koje je potrebno poduzeti radi izvršenja Europskog naloga za izvršenje su:

  • pribaviti OIB za stranu osobu (ovrhovoditelja),
  • Europski nalog za izvršenje kao i ostale dokumente navedene u točki 3. prevesti na hrvatski jezik – to mora učiniti ovlašteni sudski tumač u RH,
  • Podnijeti zahtjev za provedbu ovrhe na FINA – pritom koristiti obrazac Zahtjev za izravnu naplatu, koji se može pronaći na internetskim stranicama FINA.

3. Podnošenje zahtjeva za naplatu

Uz zahtjev za izravnu naplatu mora se priložiti:

  • original Europskog naloga za izvršenje ili njegova ovjerena preslika,
  • prijevod Europskog naloga za izvršenje na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja,
  • original sudske odluke ili druge isprave na temelju koje je Europski nalog za izvršenje izdan ili ovjerenu presliku istoga te prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja,
  • pisanu potvrdu od banke u kojoj ovrhovoditelj ima otvoren račun, da taj račun nesumnjivo pripada ovrhovoditelju, zajedno s podacima o plaćanju (ime i sjedište banke, referentni broj, SWIFT) te prijevod te potvrde na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja,
  • dokaz o uplati predujma naknade za provedbu ovrhe, čija visina ovisi o visini tražbine čija se prisilna naplata zahtijeva.

Iako stranoj osobi za provedbu ovrhe na temelju Europskog naloga za izvršenje nije potrebno angažirati odvjetnika za ovrhe, svakako je to preporučljivo radi bržeg i jednostavnije provođenja ovrhe. U tom slučaju strana osoba može na temelju posebne punomoći ovlastiti odvjetnika za ovrhe da u njegovo ime pokrene postupak ovrhe, pa će se u tome slučaju FINI morati dostaviti i punomoć posebno izdanu u tu svrhu.

Autori:

elena.musak@odvjetnik-bistrovic.hr

mislav.bistrovic@odvjetnik-bistrovic.hr