Jedna od temeljnih sloboda na kojima počiva unutarnje tržište Europske unije je sloboda pružanja usluga i kretanja osoba na cjelokupnom teritoriju Europske unije. Od ulaska Republike Hrvatske u EU, hrvatski poslodavci mogu upućivati svoje radnike da za njih izvrše određeni posao u inozemstvu (izaslanje ili upućivanje radnika). U praksi se najčešće postavlja pitanje provođenja postupka upućivanja radnika te koji sve uvjeti moraju biti zadovoljeni. U nastavku slijede kratke smjernice i pregled bitnih elemenata za transnacionalno upućivanje radnika te nekoliko primjera upućivanja prema nacionalnim zakonodavstvima.

I. OPĆI UVJETI

Izaslanje je upućivanje radnika od strane domaćeg poslodavca iz jedne u drugu državu da ondje za naručitelja tj. primatelja usluge obavi poslove u određenom vremenskom razdoblju. U nastavku slijedi pregled bitnih elemenata za upućivanje na rad u drugu državu.

1. Ugovor između poslodavca i primatelja usluge

Osnova za upućivanje jest da između poduzeća koje upućuje (poslodavac) i inozemnog poslovnog subjekta (primatelja usluge) postoji ugovor o poslovnoj suradnji kojim se definira opis poslova koje treba obaviti, vrijeme i mjesto, predviđeno trajanje i komercijalne uvjete (cijenu, način plaćanja i sl.). Dakle, upućivanje na rad u inozemstvo, ne znači da radnik radi za drugog, stranog poslodavca, već radnik obavlja poslove koje mu je naložio domaći poslodavac, a koje je domaći poslodavac preuzeo ugovorom o poslovnoj suradnji.

2. Potvrda A1

Prije upućivanja, poslodavac bi trebao o namjeri upućivanja obavijestiti nadležnu ustanovu u matičnoj državi, koja će mu, ako su ispunjeni svi uvjeti, izdati A1 potvrdu. Ta potvrda će se u državi upućivanja koristiti kao dokaz o zdravstvenom osiguranju, te kako bi radnik ostao pokriven socijalnim osiguranjem svoje matične države i bio oslobođen plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje u državi u koju je izaslan.

Zahtjev za ishođenje A1 potvrde poslodavac podnosi nadležnom tijelu svoje države koje potom komunicira s nadležnim tijelom države upućivanja. U Republici Hrvatskoj, zahtjev za izdavanje potvrde A1 podnosi se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO). Svaka država članica određuje svoje uvjete za izdavanje A1 potvrde.

3. Administrativni zahtjevi i mjere

Svaka država članica EU ima pravo nametnuti poslodavcu određene administrativne zahtjeve i mjere kontrole potrebne za  učinkovito praćenje ispunjavanja obveza prema upućenim radnicima. Te kontrole i zahtjevi su:

 • obveza podnošenja jednostavne izjave prije početka upućivanja koja sadrži relevantne informacije potrebne za kontrolu na mjestu rada,
 • obveza čuvanja dokumentacije tj. kopija ugovora o radu, platnih lista, radnih naloga, kraja i trajanja radnog vremena i dokaza o isplati plaća, na jasno naznačenom i pristupačnom mjestu u državi u kojoj se obavlja rad,
 • obveza dostave dokumentacije iz gornje točke (ii) na zahtjev države rada,
 • obveze dostavljanja prijevoda dokumenata iz gornje točke (ii) na službeni jezik države rada,
 • obveze imenovanja osobe za vezu s nadležnim tijelima države rada,
 • obveze imenovanja kontakt osobe i predstavnika poslodavca u državi rada.

4. Uvjeti zapošljavanja

Poduzeća tj. poslodavci koji upućuju radnike dužni su osigurati da radnici imaju jednake uvjete rada kao i radnici države rada, odnosno dužni su osigurati poštivanje:

 • najduljeg trajanja radnog vremena i najkraćeg trajanja odmora,
 • minimalni plaćeni godišnji odmor,
 • sve primitke od rada, uvećano za prekovremeni rad,
 • uvjete ustupanja radnika trećim poslodavcima,
 • zaštitu zdravlja, sigurnosti i higijenu na radu,
 • jednako postupanje prema muškarcima i ženama,
 • uvjete smještaja radnika,
 • dodatke i naknade za troškove putovanja, hrane i smještaja za radnike koji zbog službenog puta izbivaju iz svojeg mjesta boravišta.

Na upućenog radnika primjenjivat će se zakonodavstvo države iz koje je izaslan, matične države – pod uvjetom da:

 1. izaslanje ne traje dulje od 24 mjeseca,
 2. osoba nije izaslana da zamijeni drugu izaslanu osobu,
 3. se na osobu primjenjivalo zakonodavstvo matične države najmanje jedan mjesec neposredno prije izaslanja,
 4. poslodavac redovito obavlja svoju djelatnost u matičnoj državi,
 5. postoji neposredna veza radnika s poslodavcem za vrijeme trajanja izaslanja.

Nadležne ustanove države rada i matične države mogu za vrijeme trajanja izaslanja kontrolirati postojanje svih potrebnih uvjeta za izaslanje.

Postupak nakon završetka izaslanja

Nakon završetka izaslanja, istog radnika se može ponovno uputiti na rad u inozemstvo tek nakon proteka roka od dva mjeseca. Iznimno, moguće je za istog radnika tražiti produženje trajanja razdoblja izaslanja (dulje od 24 mjeseca) ako postoji opravdan razlog, npr. predviđa se da se ugovoreni posao ne može završiti u roku od 24 mjeseca).

II. KONKRETNI PRIMJERI

Uz sve prethodno općenito navedeno, svaka država članica može razraditi detalje procedure za upućivanje. Kao primjer, navode se upute za upućivanje u Italiju, Njemačku, Mađarsku i Hrvatsku.

1. Upućivanje u Italiju

Nakon ishođenja A1 potvrde, prije upućivanja radnika potrebno je dostaviti Izjavu o upućivanju nadležnim tijelima putem web stranice www.lavoro.gov.it.

Ujedno je potrebno osigurati poštivanje svih obveza iz gornje točke 3. (2) do (6) i točke 4., s time da je posebno potrebno paziti na minimalnu plaću i radno vrijeme.

Kopiju izjave o upućivanju nadležnim tijelima potrebno je dostaviti kontakt osobi u Italiji iz točke 3. (6). Sva korespondencija se može obavljati putem elektroničke pošte.

Ovisno o trajanju upućivanja, potrebno je s talijanskom službom za ljudske resurse provjeriti jesu li potrebne prijave boravka i dokumentacija koja je potrebna za isto.

2. Upućivanje u Njemačku

Nakon ishođenja A1 potvrde, prije upućivanja radnika potrebno je dostaviti Izjavu o upućivanju nadležnim tijelima putem web stranice: meldeportal-mindestlohn.de

Ujedno je potrebno osigurati poštivanje svih obveza iz gornje točke 3. (2) do (4) i točke 4., s time da je posebno potrebno paziti na minimalnu plaću i radno vrijeme.

Kopiju izjave o upućivanju nadležnim tijelima, potrebno je dostaviti kontakt osobi u Njemačkoj iz točke 3. (6). Sva korespondencija se može obavljati putem elektroničke pošte.

Ovisno o trajanju upućivanja, potrebno je s njemačkom službom za ljuske resurse provjeriti jesu li potrebne prijave boravka i dokumentacija koja je potrebna za isto.

3. Upućivanje u Mađarsku

Nakon ishođenja A1 potvrde, a prije upućivanja, potrebno je dostaviti Izjavu o upućivanju mađarskom nadležnom tijelu putem web stranice: http://ommf.gov.hu.

Na tom linku se nalaze i sva objašnjenja i upute za postupanje (“EXPLANATORY INSTRUCTIONS”), a prvo se je potrebno registrirati.

Tijekom rada u Mađarskoj na radnike se primjenjuju mađarski minimalni uvjeti rada, što znači i da njihova plaća ne može biti ispod minimalne mađarske plaće, tako da bi s mađarskim dobavljačem prilikom sklapanja ugovora trebalo uzeti u obzir takve financijske razlike. 

4. Upućivanje u Hrvatsku

Nakon ishođenja A1 potvrde, prije upućivanja radnika potrebno je dostaviti Izjavu o upućivanju nadležnim tijelima koja se nalazi na sljedećoj web stranici: http://www.mrms.hr/posting/instructions-for-foreign-companies/

Nakon što se izjava popuni, potrebno ju je poslati na sljedeću e-mail adresu:

postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr

Ujedno je potrebno osigurati poštivanje svih obveza iz gornjih točaka 3. (2) do (6) i 4.

Sva dokumentacija o radu upućenih radnika treba biti dostupna nadležnim tijelima Republike Hrvatske tijekom razdoblja od 5 godina od prestanka upućivanja. U slučaju inspekcije, za čuvanu dokumentaciju treba osigurati prijevod na hrvatski.

Kopiju izjave o upućivanju nadležnim tijelima potrebno je dostaviti kontakt osobi u Hrvatskoj iz točke 3. (6). Sva korespondencija se može obavljati putem elektroničke pošte.

Autori:

elena.musak@odvjetnik-bistrovic.hr

mislav.bistrovic@odvjetnik-bistrovic.hr